Latest newsबातम्यो:
कोंकणी भाशा मंडळान प्रकाशीत केल्ले भुरग्यांचे साहित्य आनी हेर साहित्य रोखडेंच ऑनलायन…

सभासद म्हायती दुरुस्ती

भाशा मंडळाच्या वांगडी वळेरेंतली म्हजी म्हायती दुरुस्त करपाबद्दलची म्हजी अर्जी


नांव / Name*
वांगडी क्रमांक / Membership No:*

नामो / Address*

जल्म तारीख / Date of Birth
वेवसाय / Occupation

फोन / Phone *

इमेल नामो / email*

घोशणां / Declaration*
वयर दिल्ली सगळी म्हायती सारकी आसा.