Latest newsबातम्यो:
कोंकणी भाशा मंडळान प्रकाशीत केल्ले भुरग्यांचे साहित्य आनी हेर साहित्य रोखडेंच ऑनलायन…

आदले अध्यक्ष


पेद्रू कुर्रय आफोंस

डॉ मनोहर राय सरदेसाय
डॉ मनोहर राय सरदेसाय


केशव भेंब्रे

चंद्रकांत केणी
चंद्रकांत केणी

उदय भेंब्रे
उदय भेंब्रे

फॅलिसियो कार्दोज
फॅलिसियो कार्दोज

तानाजी हळणकार
तानाजी हळणकार

सुश्रृत मार्टिन्स
सुश्रृत मार्टिन्स

यशवंत पालेकार
यशवंत पालेकार

रमेश वेळुस्कार
रमेश वेळुस्कार

राजु नायक
राजु नायक

दामोदर मावजो
दामोदर मावजो

श्याम वेरेंकार
श्याम वेरेंकार

भिकू बोमी नायक
भिकू बोमी नायक

पुर्णानंद च्यारी
पुर्णानंद च्यारी

प्रशांत नायक
प्रशांत नायक