Latest newsबातम्यो:
कोंकणी भाशा मंडळान प्रकाशीत केल्ले भुरग्यांचे साहित्य आनी हेर साहित्य रोखडेंच ऑनलायन…

साहित्य उपासना

साहित्य उपासना हो मंडळाचो वर्सुकी उपक्रम. हातूंत पुस्तकांवेली समिक्षा, कविता वाचन, पुस्तक प्रकाशन तशेंच साहित्या कडेन संबंदीत हेर कार्यावळींचो आसपाव आसा. साहित्य उपासनेच्यो आता सुमार 90 वयर कार्यावळी जाल्या आनी 100व्या कार्यावळी कडेन ताची वाटचाल चालू आसा. कोंकणी साहित्याची समिक्षा जावची ह्या हेतान साहित्य उपासना तरेकवार समिक्षात्मक कार्यावळी घडोवन हाडटा. हातून पुस्तकांचो आसपाव आसताच. तेच वांगडा दर वर्सा प्रकाशीत जावपी चवथ तशेंच दिवाळी अंकांचेर लेगीत साहित्य उपासना चर्चात्मक कार्यावळ घडोवन हाडटा. फांटल्या कांय वर्सांनी साहित्य उपासनेच्या बॅनराखाला जायत्या प्रस्थापीत तशेंच नवोदीत साहित्यीकांच्या पुस्तक प्रकाशनाच्यो कार्यावळी आयोजीत जाल्यात. साहित्य उपासना फकत एक शारांपुरती मर्यादीत रावनासतना गोंयभर कार्यावळी घडोवन हाडटा. हे करता आसतना वेगवेगळ्या संस्थांवांगडा संलग्नीत जावनय ती कार्यावळी घडोवन हाडटा.