Latest newsबातम्यो:
कोंकणी भाशा मंडळान प्रकाशीत केल्ले भुरग्यांचे साहित्य आनी हेर साहित्य रोखडेंच ऑनलायन…

रोजगारा संबंधान म्हायती

कोणेंय रोजगारा संदी संबंदान विचारल्यार तांकां म्हायती दिवपा खातीर तुमची म्हायती आमी घेतात. कोंकणी भाशा मंडळ ह्या सुवीधे वरवीं कोणाकूच रोजगाराची खात्री दिना.

नांव / Name*:
जल्म तरीख / DOB:
संपर्काचो नामो / Address & Contact Details*:
ईमेल नामो / email*:
शिक्षण / Educational Qualifications*:
सध्या काम करता: Yes No 
Type*: पुर्ण वेळ कंत्राटी 

कितली वर्सां / Duration:

आप निशी / Attach Resume*: