Latest newsबातम्यो:
कोंकणी भाशा मंडळान प्रकाशीत केल्ले भुरग्यांचे साहित्य आनी हेर साहित्य रोखडेंच ऑनलायन…

आदले विद्यार्थ्यां खातीर अर्ज

नांव / Name*:

शाळा / School*:
शिक्षण सोपिल्ले वर्स / Year of Passing*:
नामो / Address:
Pincode:

कुरु / Landmark*:

मोबायल / Mobile*:

ईमेल नामो / email *:

आतां मेरेनचे शिक्षण / Current Education Qualification:
वेवसाय / Current occupation: