Latest newsबातम्यो:
कोंकणी भाशा मंडळान प्रकाशीत केल्ले भुरग्यांचे साहित्य आनी हेर साहित्य रोखडेंच ऑनलायन…

वेवस्थापन समिती

  • अध्यक्ष: प्रशांत नायक
  • वेवस्थापक: अनंत अग्नी
  • वांगडी: चेतन आचार्य
  • वांगडी: फा. मोवजिन्यु आतायद
  • वांगडी: प्रभाकर तिंबले
  • मुख्याध्यापीका: रेखा भजे
  • शिक्षक प्रतिनिधी: प्रतिभा फोंडेकार
  • दुसऱ्या शाळेचो शिक्षक: नित्यानंद नायक
  • पालकांचो प्रतिनिधी: पंकज नमशिकार
  • शिक्षण संचालनालयाचो प्रतिनिधी: ए. डी. ई. आय, साश्ट