Latest newsबातम्यो:
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाचो वस्ताद पंगड – श्री कटमगाळ दादा पंगड, फोंडा
सातव्या ऍड अरुण सिंगबाळ प्रस्नमाची सर्तीचो वस्ताद पंगड – गोंय विद्यापीठ, ताळगांव

सभासद म्हायती दुरुस्ती

भाशा मंडळाच्या वांगडी वळेरेंतली म्हजी म्हायती दुरुस्त करपाबद्दलची म्हजी अर्जी


नांव / Name*
वांगडी क्रमांक / Membership No:*

नामो / Address*

जल्म तारीख / Date of Birth
वेवसाय / Occupation

फोन / Phone *

इमेल नामो / email*

घोशणां / Declaration*
वयर दिल्ली सगळी म्हायती सारकी आसा.