Latest newsबातम्यो:
24 वो गोवा युवा महोत्सव पंचायत मैदान, मोलें, धारबांदोडें, 19 आनी 20 जानेवारी 2019
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाची नांव नोंदणी उकती, 10 जानेवारी मेरेन – गूण वजा जावचे नात, 11 जानेवारी मेरेन 5 गूण वजा जातले, 12 जानेवारी मेरेन 10 गूण वजा जातले, 13 जानेवारीक नोंदणी बंद
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाची 5 जानेवारीक कार्यशाळा कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी भवनांत सांजे 3.30 वरांर जातली. सगळ्या सर्तक पंगडाक / शिक्षणीक संस्थांच्या किमान दोन प्रतिनिधींक कार्यशाळा सक्तीची.

सभासद म्हायती दुरुस्ती

भाशा मंडळाच्या वांगडी वळेरेंतली म्हजी म्हायती दुरुस्त करपाबद्दलची म्हजी अर्जी


नांव / Name*
वांगडी क्रमांक / Membership No:*

नामो / Address*

जल्म तारीख / Date of Birth
वेवसाय / Occupation

फोन / Phone *

इमेल नामो / email*

घोशणां / Declaration*
वयर दिल्ली सगळी म्हायती सारकी आसा.