Latest newsबातम्यो:
24 वो गोवा युवा महोत्सव पंचायत मैदान, मोलें, धारबांदोडें, 19 आनी 20 जानेवारी 2019
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाची नांव नोंदणी उकती, 10 जानेवारी मेरेन – गूण वजा जावचे नात, 11 जानेवारी मेरेन 5 गूण वजा जातले, 12 जानेवारी मेरेन 10 गूण वजा जातले, 13 जानेवारीक नोंदणी बंद
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाची 5 जानेवारीक कार्यशाळा कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी भवनांत सांजे 3.30 वरांर जातली. सगळ्या सर्तक पंगडाक / शिक्षणीक संस्थांच्या किमान दोन प्रतिनिधींक कार्यशाळा सक्तीची.

सभासद अर्ज

हांव कोंकणी भाशा मंडळाचो / मंडळाची सर्वकाळ वांगडी जांवक सोदतां. मंडळाचो उध्देश म्हाका मान्य असा.
कोंकणी म्हजी आवयभास; तिचे उदरगती खातीर हांव सदांच वावुरतलों / वावुरतलीं.


म्हजी वांगडी पटी म्हूण रु. 200/-(दोनशें रुपया) घेवचे आनी म्हाका कोंकणी भाशा मंडळाचो / मंडळाची वांगडी करुन घेवचो / घेवची.

नांव / Name*

नामो / Address*

जल्म तारीख / Date of Birth
वेवसाय / Occupation

फोन / Phone *

इमेल नामो / email*

फकत चेक / ड्राफ्ट स्विकारतले:

घोशणां / Declaration*
हांव कोंकणी भाशा मंडळाचो / मंडळाची सर्वकाळ वांगडी जांवक सोदतां. मंडळाचो उध्देश म्हाका मान्य असा.कोंकणी म्हजी आवयभास; तिचे उदरगती खातीर हांव सदांच वावुरतलों / वावुरतलीं.