Latest newsबातम्यो:
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाचो वस्ताद पंगड – श्री कटमगाळ दादा पंगड, फोंडा
सातव्या ऍड अरुण सिंगबाळ प्रस्नमाची सर्तीचो वस्ताद पंगड – गोंय विद्यापीठ, ताळगांव

सभासद अर्ज

हांव कोंकणी भाशा मंडळाचो / मंडळाची सर्वकाळ वांगडी जांवक सोदतां. मंडळाचो उध्देश म्हाका मान्य असा.
कोंकणी म्हजी आवयभास; तिचे उदरगती खातीर हांव सदांच वावुरतलों / वावुरतलीं.


म्हजी वांगडी पटी म्हूण रु. 200/-(दोनशें रुपया) घेवचे आनी म्हाका कोंकणी भाशा मंडळाचो / मंडळाची वांगडी करुन घेवचो / घेवची.

नांव / Name*

नामो / Address*

जल्म तारीख / Date of Birth
वेवसाय / Occupation

फोन / Phone *

इमेल नामो / email*

फकत चेक / ड्राफ्ट स्विकारतले:

घोशणां / Declaration*
हांव कोंकणी भाशा मंडळाचो / मंडळाची सर्वकाळ वांगडी जांवक सोदतां. मंडळाचो उध्देश म्हाका मान्य असा.कोंकणी म्हजी आवयभास; तिचे उदरगती खातीर हांव सदांच वावुरतलों / वावुरतलीं.