Latest newsबातम्यो:
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाचो वस्ताद पंगड – श्री कटमगाळ दादा पंगड, फोंडा
सातव्या ऍड अरुण सिंगबाळ प्रस्नमाची सर्तीचो वस्ताद पंगड – गोंय विद्यापीठ, ताळगांव

शणै गोंयबाब कथामाळ

गोंयात वाचन संस्कृताय चालीक लागची आनी कोंकणी काणयो भुरग्यांच्या ओंठार घोळच्यो ह्या हेतान सुरू केल्ली शणै गोंयबाब कथामाळ सर्त आयज गोंयातली सगळ्यांत व्हडली काणी सांगपाची सर्त जाल्या.
सुरवातीक ह्या सर्तीच्यो मुळाव्यो फेरयो गोंयातल्या इकराय तालुक्यांनी जाताल्यो. धारबांदोडे हो नवो तालुको जाले उपरांत मुळाव्या फेरयांचे आनीक एक केंद्र वाडले. आनी उपरांत बार्देस आनी साश्ट तालुक्यांत सर्तीक मेळपी उपाट प्रतिसाद पळोवन 2013 वर्सा मंडळान पर्वरी आनी कुंकळी अशी दोन नवीन केंद्रां तयार केली. बारा तालुक्यात 12 आनी नवीन तयार केल्लीं 2 केंद्रां मेळून वट्ट 14 केंद्राचेर आता मुळाव्यो फेरयो जातात.

2013 वर्सा सावन मंडळान गोंयांतल्या सगळ्या शाळांनी ही सर्त घेवची आनी शालेय पांवड्यावेल्या दर एका गटांतल्या पयल्या आनी दुसऱ्या विजेत्यांक शाळांनी केंद्र पातळेचेर धाडचें अशे आवाहन शाळांक केले आनी ताका बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. शालेय पांवड्यावेल्या ह्या सर्तकांकय मंडळ प्रशस्तीपत्रकां भेटयता.

पयली ते चवथी, पाचवी ते सातवी आनी आठवी ते धावी अशा तीन गटांनी आयोजीत जावपी ह्या सर्तीक आता सुमार 3000 वयर सर्तक वांटेकार जातात हे ह्या सर्तीचे जैत. ह्या तीन हजारा वयर भुरग्यां बरोबर तांचे पालक आनी शिक्षकय हजारांनी कोंकणी काणयो वाचतात, कोण नव्यो बरयतात जाल्यार कोण अणकारीत करतात. दर वर्सा नव्या काणयांचो चंवर फुलत आसा. कोंकणीच्या सगळ्या बोलयेंतल्यान भुरग्यांनी काणयो सांगच्यो असो मंडळाचो हावेस आनी ते खातीर सर्तीच्या नेमांतच मंडळान हे स्पश्ट केला. अभिमानाची गजाल की ह्या सगळ्या बोलयांचो आविश्कार आमकां त्या त्या वाठारांत पळोवंक मेळटा. पेडणे, सत्तरी, साश्टी, बार्देस अश्या वाठारांनी आता ल्हवू ल्हवू हमखास भुरगीं आपल्या सवकळीच्या बोलयेतल्यान काणी सांगतात आनी जैतिवंत जातात. मंडळाचो हावेस सफल जाता.

काणयेक विशयाचे बंधन नासलें तरीय शक्यतो पाठ्यपुस्तकांतली काणी सांगची न्हय असो मंडळाचो हट्ट आसता. आनी हो हट्ट पुराय करपाची जबाबदारी सर्तकांनी घेतील्ल्याचे आमकां जाणवता. माकड आनी कोलो तशेंच अकबर आनी बिरबला वांगडाच खंय तरी अंदूचे नॉबेल पुरस्कार विजेते मलाला जेन्ना आमकां भुरग्यांच्या काणयांनी सापडटा तेन्ना आमकां वेगळीच खोस भोगता. सत्तरीतली देवराय राखपाची गरज वा काणकोणच्या हुंवारात आपल्या शौर्यान लोकांचो जीव वाटावपी संदीपाची काणी भुरग्यांच्या उतरांनी आमच्या काळजांत अचळय घर करूंन वता.

भुरग्यां मदी वाचन संस्कृताय वाडोवपाच्या हेतान इनामां म्हणून तांकां पुस्तकां भेटयतात तशेंच सर्तीच्या थळार पुस्तक प्रदर्शनय घडोवन हाडटात. ह्या प्रदर्शनाक दर वर्सा मेळपी प्रतिसाद पळयल्यार तर भुरग्यांक वाचनाची गोडी अजुनय आसा काय कितें ह्या प्रस्नाक आपोआप पुर्णविराम मेळटा.