Latest newsबातम्यो:
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाचो वस्ताद पंगड – श्री कटमगाळ दादा पंगड, फोंडा
सातव्या ऍड अरुण सिंगबाळ प्रस्नमाची सर्तीचो वस्ताद पंगड – गोंय विद्यापीठ, ताळगांव

शिक्षणीक संस्थांक खातीर अर्ज 2019

शिक्षणीक संस्थां खातीर

शिक्षणीक संस्थेचें नांव *:

नामो *:

ईमेल नामो *:

शिक्षणीक संस्थां खातीरच्यो सर्ती :-

सर्तीचें नांव
वांटेकार जाता
वांटेकार


1. नमन ( )
 हय ना

2. लोकमांड ( )
 हय ना

3. गीत गायतना ( )
 हय ना

4. खेळ (रस्तो नाट्य)( )
 हय ना

5. नाच नाच नाचुया ( )
 हय ना

6. प्रस्नमाची( )
 हय ना

7. मुस्तायकी ( )
 हय ना

8. धीक थै ( )
 हय ना

9. शुटींग ( )
 हय ना

10. म्हजे अपेक्षेंतलो गोवा युवा महोत्सव ( )
 हय ना

टिप: उपकार करून शिक्षक/शिक्षिका/मुखेल्यांचे ईमेल नामे आनी मोबायल क्रमांक सारके दिवचे. प्रवेशिकेच्या माध्यमांतल्यान सारकी म्हायती आयोजकां मेरेन पावोवपाची जापसालदारकी प्रवेशिका भरतल्यांची आसतली.

शिक्षक नांव :-
ईमेल :-
मोबायल:-

शिक्षिका नांव :-
ईमेल :-
मोबायल:-

मुखेली 1 नांव :-
ईमेल :-
मोबायल:-

मुखेली 2 नांव :-
ईमेल :-
मोबायल:-