Latest newsबातम्यो:
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाचो वस्ताद पंगड – श्री कटमगाळ दादा पंगड, फोंडा
सातव्या ऍड अरुण सिंगबाळ प्रस्नमाची सर्तीचो वस्ताद पंगड – गोंय विद्यापीठ, ताळगांव

विद्या भुवन कोंकणी शाळा

फकत एका विद्यार्थ्याक घेवन सुरू केल्ली मुळावी शाळा आनीक खंयूय आसा जाल्यार खबर ना, पूण कोंकणी भाशा मंडळाचे विद्या भुवन कोंकणी मुळावे शाळेन हो विक्रम केला. ही शाळा सुरू जाली तेन्ना पयलेंत अपूर्व भेंब्रे हो एकूच विद्यार्थी आशिल्लो. चवथे यत्ते मेरेन तो वर्गांत एकलोच उरलो. ताचे फाटल्यानूय पयलेंत दोन वा तीन इतलेच विद्यार्थी आसले. तो आंकडो ल्हवु ल्हवु वाडत गेलो आनी कांय वर्सांनी तो आसूंक जाय तितलो जालो.

वर्स 1979. कोंकणी चळवळींतल्या मडगांवांत रावपी कांय वावुरप्यांचीं भुरगीं शाळेंत वचपाचे पिरायेचीं जाल्लीं. पूण कोंकणी माध्यमाची शाळा नाशिल्ली. गोंयचे मुक्ती उपरांत कांय वर्सांनी सर्गेस्त पांडुरंग राया भाटीकार, गुरूनाथ केळेकार हांच्या फुडाकारान कोंकणी माध्यमाची मुळावी शाळा मडगांवांत सुरू जाल्ली. पूण कांय वर्सां चलून ती बंद जाल्ली. देखून नवी शाळा सुरू करपाची गरज आशिल्ली. सरकार कोंकणीक विरोध करतालें, तांचे कडसून पालव मेळपाचो आवंडो नाशिल्लो. देखून शाळा सुरू करपाची जापसालदारकी पुरायेन कोंकणी चळवळींतल्या वावुरप्यांची आसली. मुळावें शिक्षण भुरग्याचे मायभाशेंतल्यान जावंक जाय ह्या सिध्दान्ताचेर वावुरप्यांची निश्टा आशिल्ली आनी ते विशीं तडजोड करपाची तयारी नाशिल्ली.

उदय भेंब्रे त्या वेळार कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष आशिल्लें. शाळा सुरू करपाच्या विशयांत कितें करचें, कशें करचें हो विचार मंडळांत आनी वावुरप्यांमदीं चलतालो. इतल्यांत एक खबर कानार आयली. मठग्रामस्थ हिंदुसभा कोंबांत एक माँटेसरी शाळा चलयताली, ती बंद करपाचो विचार सभा करता. स. चंद्रकांत केणी, नारायण मावजो हांचो ह्या सभेकडेन संबंद आसलो. ती शाळा मंडळाक चलोवंक मेळत कांय कितें हाचो अदमास घेवपाचें काम मंडळान आंगार घेतलें. तांच्या यत्नांक फळ आयलें. स. नरसिंह उर्फ बाबू नायक हे तेन्ना ह्या सभेचे अध्यक्ष आसले. शाळा कोंबात विद्या भुवन हे वास्तूंत चलताली. तेच सुवातेर मंडळ शाळा चलयतलें ह्या प्रस्तावाक तांणी मान्यताय दिली आनी ते प्रमाण मंडळ आनी सभा हांचे मदीं लिखीत कबलात जाली. जीं कांय साधनां ते माँटेसरींत आशिल्लीं तीं सभेन मंडळाकडेन दिलीं. मंडळान कांय साधनां शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर घेतलीं. आनी अशे तरेन 1979 वर्साच्या जून म्हयन्यांत विद्याभुवन कोंकणी शाळा सुरू जाली.

शाळेक सरकारी अनुदान मेळनाशिल्लें. गरज भागोवपाक मंडळाक पैसो उबारचो पडटालो. शाळा सुरू जाली ती पूर्व प्राथमिक म्हूण, पूण विद्यार्थी फुडें खंय वतले. देखून पयली यत्ता सुरू केली. उपरांत दुसरी, तिसरी, चवथी अश्यो यत्ता सुरू जावन मुळावी शाळा चलूंक लागली. हे शाळेक विद्यार्थी मेळटाले पूण कांय जाण पयस रावताले. तांकां येवपा-वचपाची वेवस्था जाय आशिल्ली. पूण तशी वेवस्था मंडळाक परवड नाशिल्ली. अशा वेळार कांय वावुरपी फुडें सरले आनी तांणी आपणाल्या खर्चान एक टेम्पो घेवन तो विद्यार्थ्यांक हाड-व्हर करपाक वापरपाची वेवस्था केली. हो वेव्हार फायदो नाका-लुकसाण नाका ह्या तत्वाचेर चल्लो. उपरांत टेम्पो पोरणो जालो, खर्च वाडलो आनी कांय वर्सांनी ती वेवस्था बंद पडली. कोंकणी माध्यमाची शाळा चलची ह्या एकमेव हावेसान त्या वावुरप्यांनी अशे तरेन योगदान दिलें.

उपरांत मंडळाची स्वताची वास्तू आक्यां विद्यानगर वाठारांत उबी जाली तेन्ना शाळा कोंबांतल्या विद्या भुवनांतल्यान विद्यानगरांत आयली. 2012 वर्सा सावन हे शाळेचो माध्यमीक पावंडो सुरू जालो.

खरें म्हळ्यार, आदीं सावन मुळावी शाळा कोंकणी माध्यमाची आसची आनी माध्यमीक पांवडो इंग्लीश माध्यमाचो दवरून हे शाळेंत एस एस सी मेरेनचें शिक्षण दिवचें असोच विचार आसलो. ताचे फाटल्यान एक स्पश्ट हावेसूय आसलो. विद्या भुवन शाळेंत चवथी मेरेन शिक्षण घेतकूच विद्यार्थ्यांक माध्यमिक शाळेंत प्रवेश घेवचो पडटालो. बरींच वर्सां मॉडेल इंग्लीश हाय स्कुलान ( आताचें भाटीकार मॉडेल इंग्लीश हायस्कुल) मोटो आदार दिलो. मंडळाचे शाळेंतले विद्यार्थी बरे आसतात आनी एस एस सी परिक्षेंत ते बरे गुण घेतात असो सर्गेस्त रत्नाकर भाटीकार हांचो अणभव आशिल्लो आनी तांणी तो कांय वेळा उलोवन दाखयला. पूण एक फावट विद्यार्थी खंयच्याय हायस्कुलांत गेलो की ताच्या फुडल्या यशाचें स्रय त्या हायस्कुलाक मेळटालें. ज्या विद्यार्थ्यान मोटें येस जोडलां तो आरंभाक कोंकणी मुळावे शाळेचो विद्यार्थी हे लोकांक कळनाशिल्लें. तें स्त्रय मंडळाक आनी विद्या भुवन शाळेक मेळटलें जाल्यार मंडळाचें माध्यमिक विद्यालय आसूंक जाय असो मंडळाचो विचार आसलो.