Latest newsबातम्यो:
24 वो गोवा युवा महोत्सव पंचायत मैदान, मोलें, धारबांदोडें, 19 आनी 20 जानेवारी 2019
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाची नांव नोंदणी उकती, 10 जानेवारी मेरेन – गूण वजा जावचे नात, 11 जानेवारी मेरेन 5 गूण वजा जातले, 12 जानेवारी मेरेन 10 गूण वजा जातले, 13 जानेवारीक नोंदणी बंद
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाची 5 जानेवारीक कार्यशाळा कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी भवनांत सांजे 3.30 वरांर जातली. सगळ्या सर्तक पंगडाक / शिक्षणीक संस्थांच्या किमान दोन प्रतिनिधींक कार्यशाळा सक्तीची.

राधा मुकूंद नायक वक्तृत्व सर्त

मंडळ दर वर्सा राज्य पांवड्यावेली राधा मुकूंद नायक वक्तृत्व सर्त घडोवन हाडटा. ही सर्त राधा मुकूंद नायक हांच्या घरच्यांनी पुरस्कृत केल्या. ही सर्त उच्च माध्यमीक विद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांखातीर आयोजीत जाता.

सर्त राज्य पांवड्याचेर जाता आनी दरेक उच्च माध्यमीक विद्यालयांतले दोन सर्तक सर्तींत वांटेकार जातात. विद्यार्थ्यांमदीं चालंत विशयांचेर मत तयार जावचे ह्या हेतान ही सर्त आयोजीत जाता. ते खातीर विशय निवडटना ते समाजांतले चालंत विशय आसचे हाची जतनाय आयोजक घेतात.

फांटली आठ वर्सां चलपी ह्या सर्तीक आता उच्च माध्यमीक पांवड्यावेल्या विद्यार्थ्यांचो उपाट प्रतिसाद लाभता.
सर्तींत सहभागी जाल्ल्या सगल्या सर्तकांक प्रमाणपत्रां भेटयतात. सर्तींत पयल्या क्रमांकाक 1000 रुपया, दुस-याक 750 रुपया आनी तिस-याक 500 रुपया इनाम दितात.