Latest newsबातम्यो:
24 वो गोवा युवा महोत्सव पंचायत मैदान, मोलें, धारबांदोडें, 19 आनी 20 जानेवारी 2019
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाची नांव नोंदणी उकती, 10 जानेवारी मेरेन – गूण वजा जावचे नात, 11 जानेवारी मेरेन 5 गूण वजा जातले, 12 जानेवारी मेरेन 10 गूण वजा जातले, 13 जानेवारीक नोंदणी बंद
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाची 5 जानेवारीक कार्यशाळा कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी भवनांत सांजे 3.30 वरांर जातली. सगळ्या सर्तक पंगडाक / शिक्षणीक संस्थांच्या किमान दोन प्रतिनिधींक कार्यशाळा सक्तीची.

पंगडां खातीर अर्ज 2019

पंगडां खातीर

पंगडांचें नांव*:

नामो *:

ईमेल नामो *:

पंगडां खातीरच्यो सर्ती:-

सर्तीचें नांव
वांटेकार जाता
वांटेकार


1. नमन ( )
 हय ना

2. आयलें तशें गायलें ( )
 हय ना

3. थोडें आमचें थोडें तुमचें( )
 हय ना

4. फास्की( )
 हय ना

5. नाच नाच नाचुया ( )
 हय ना

6. प्रस्नमाची( )
 हय ना

7. मुस्तायकी ( )
 हय ना

8. कवन काळजांतलें ( )
 हय ना

9. शुटींग ( )
 हय ना

10. म्हजे अपेक्षेंतलो गोवा युवा महोत्सव ( )
 हय ना

टिप : उपकार करून मुखेल्यांचे ईमेल नामे आनी मोबायल क्रमांक सारके तेच दिवचे. प्रवेशिकेच्या माध्यमांतल्यान सारकी म्हायती आयोजकां मेरेन पावोवपाची जापसालदारकी प्रवेशिका भरतल्यांची आसतली.

मुखेली 1 नांव :-
ईमेल :-
मोबायल:-

मुखेली 2 नांव :-
ईमेल :-
मोबायल:-

मुखेली 3 नांव :-
ईमेल :-
मोबायल:-