Latest newsबातम्यो:
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाचो वस्ताद पंगड – श्री कटमगाळ दादा पंगड, फोंडा
सातव्या ऍड अरुण सिंगबाळ प्रस्नमाची सर्तीचो वस्ताद पंगड – गोंय विद्यापीठ, ताळगांव

पंगडां खातीर अर्ज 2019

पंगडां खातीर

पंगडांचें नांव*:

नामो *:

ईमेल नामो *:

पंगडां खातीरच्यो सर्ती:-

सर्तीचें नांव
वांटेकार जाता
वांटेकार


1. नमन ( )
 हय ना

2. आयलें तशें गायलें ( )
 हय ना

3. थोडें आमचें थोडें तुमचें( )
 हय ना

4. फास्की( )
 हय ना

5. नाच नाच नाचुया ( )
 हय ना

6. प्रस्नमाची( )
 हय ना

7. मुस्तायकी ( )
 हय ना

8. कवन काळजांतलें ( )
 हय ना

9. शुटींग ( )
 हय ना

10. म्हजे अपेक्षेंतलो गोवा युवा महोत्सव ( )
 हय ना

टिप : उपकार करून मुखेल्यांचे ईमेल नामे आनी मोबायल क्रमांक सारके तेच दिवचे. प्रवेशिकेच्या माध्यमांतल्यान सारकी म्हायती आयोजकां मेरेन पावोवपाची जापसालदारकी प्रवेशिका भरतल्यांची आसतली.

मुखेली 1 नांव :-
ईमेल :-
मोबायल:-

मुखेली 2 नांव :-
ईमेल :-
मोबायल:-

मुखेली 3 नांव :-
ईमेल :-
मोबायल:-