Latest newsबातम्यो:
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाचो वस्ताद पंगड – श्री कटमगाळ दादा पंगड, फोंडा
सातव्या ऍड अरुण सिंगबाळ प्रस्नमाची सर्तीचो वस्ताद पंगड – गोंय विद्यापीठ, ताळगांव

चित्रंगी

कोंकणी भाशा मंडळ ‘चित्रंगी’ हो बायलां खातीरचो खाशेलो साहित्यीक आनी सामाजीक मेळावो दर वर्सा घडोवन हाडटा. 1980च्या काळांत जेश्ठ साहित्यीक हेमा नायक हांच्या फुडारपणाखाला चित्रंगी नांवान मेळावे सुरू जाले. तो काळ कोंकणी चळवळीचो सुरवातीचो काळ. बायल साहित्यिकांक मुखार येवपाक त्या वेळार एका वेगळ्या माचयेची गरज तेन्नाच्या साहित्यिकांक दिसली आनी त्या नदरेंतल्यान चित्रंगीची बुनयाद पडली. गोंयभरांतल्या साबार गांवांनी चित्रंगीचे मेळावे जाले आनी जायत्या अस्तुऱ्यांक आपली हक्काची माची मेळ्ळी. तातुंतल्यान परमळ्ळीं जायतीं साहित्य फुलां. कांय वर्सां उपरांत चित्रंगीन विसव घेतलो आनी चित्रंगी मेळावे बंद जाले.

2009 वर्सा कोंकणी भाशा मंडळान चित्रंगी मेळाव्यांक पुर्नजिवीत करपाचे थारायलें आनी त्या वर्सा हेमाबाय नायक हांच्या घरांत परत एक फावट चित्रंगीचो मेळावो घडोवन हाडलो. ते उपरांत आयज मेरेन साबार वेगवेगळ्या थळांचेर चित्रंगी मेळावे आयोजीत जाल्यात.

साहित्यीक विशयांबरोबर सामाजीक विशयांचेरय आता चित्रंगीचो भर आसता. समाजकारण, राजकारण, संस्कृती, लैंगीकता, नाटक, साहित्य अश्या वेगवेगळ्या विशयांचेर मुक्तपणान भासाभास जाता. नामनेच्यो साहित्यीक तशेंच समाज वावुरपी तातूंत वांटो घेतात.

तरणाट्यांक ह्या मेळाव्यांत आसपावन घेवपाच्या नदरेंतल्यान तरणाटयां खातीर खाशेल्या चर्चासत्राचे आयोजन जाता. तरणाटी अवस्था आनी ते अवस्थेंत येवपी मानसीक ताण आनी अस्थिरता, तरणाट्या वयांतली नातीं, एकसुरेपण आनी ते फाटली कारणां, तरणाट्यांचो सामाजीक चळवळींत वांटो अश्या विशयांचेर स्वता तरणाटे आपली मतां बेधडक मांडटना दिसतात. ह्या मेळाव्यांत वांटो घेवपी बायलांक आपले साहित्य सादर करपाची तशेंच कला दाखोवपाचीय संद मेळटां.
ह्या मेळाव्या सांगातान शिक्षणीक संस्थांनी वचून चित्रंगी वर्सयभर कार्यावळी घडोवन हाडटा. तरेकवार विशयांचेर भासाभास करूंन जागृताय घडोवपाचो चित्रंगीचो हावेस. बदल घडटलो जाल्यार तरणाट्यांमदीं नव्या विचारांची कीट पेंटपाक जाय अशें ध्येय बाळगून चित्रंगी वावुरता. हे करतना पथनाट्यां, चित्रपट, फॅसबूक अश्या वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान तरणाट्यां मेरेन पावपाचो चित्रंगीचो यत्न आसता.