Latest newsबातम्यो:
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाचो वस्ताद पंगड – श्री कटमगाळ दादा पंगड, फोंडा
सातव्या ऍड अरुण सिंगबाळ प्रस्नमाची सर्तीचो वस्ताद पंगड – गोंय विद्यापीठ, ताळगांव

आदले विद्यार्थ्यां खातीर अर्ज

नांव / Name*:

शाळा / School*:
शिक्षण सोपिल्ले वर्स / Year of Passing*:
नामो / Address:
Pincode:

कुरु / Landmark*:

मोबायल / Mobile*:

ईमेल नामो / email *:

आतां मेरेनचे शिक्षण / Current Education Qualification:
वेवसाय / Current occupation: