Latest newsबातम्यो:
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाचो वस्ताद पंगड – श्री कटमगाळ दादा पंगड, फोंडा
सातव्या ऍड अरुण सिंगबाळ प्रस्नमाची सर्तीचो वस्ताद पंगड – गोंय विद्यापीठ, ताळगांव

अरूण सिंगबाळ प्रस्नमाची सर्त

गोंय ह्या संकल्पनेचेर आदारिल्ली ही प्रस्नमाची सर्त उच्च माध्यमीक तशेंच महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांच्या बुध्दीक चालना दिवपाच्या हेतान सुरू केल्या. अरुण सिंगबाळ हांच्या घरच्यांनी ही सर्त पुरस्कृत केल्या.

फांटली तीन वर्सां युगांक नायक आनी तांचो पंगड ही सर्त येसस्वीपणान घडोवन हाडटात. सर्त उच्च माध्यमीक विद्यालयां (11 ते 12 वी), म्हाविद्यालयां, गोंय विद्यापीठ तशेंच वेवसायीक म्हाविद्यालयां हांचे खातीर आयोजीत जाता. गोंयच्या अर्थकारण, समाजकारण, राजकारण, इतिहास, भुगोल, कला, संस्कृति, खेळ, साहित्य, तंत्रगिन्यान तशेंच गोंयच्या साबार मळांवयले प्रस्न आनी कुवाडीं हांचो आसपाव प्रस्नमाची सर्तींत जाता. गोंयच्या परराष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय संबंदाचेरूय प्रस्न वा कुवाड्यांचो आसपाव जाता.

कोंकणी मनशाचें गोंय जरी मूळ पीठ आसलें जाल्यार कोंकणी उलोवपी मनशाची वसणूक भारत तशेंच संवसार भर आसा. तशेंच संवसार भर तांचें साबार मळांचेर योगदान आनी कर्तूब आसा. देखून असल्या खेरीत कोंकणी मनशांच्या (फक्त गोंयकार न्हय) वावराचेर कांय वेंचीक प्रस्नांचो आसपाव सर्तींत जाता.

सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या सर्तकांक प्रमाणपत्रां भेटयतात जाल्यार पयले चार येवपी पंगडांक प्रशस्तीपत्रकां, यादिस्तीक तशेंच रोख इनामां मेळटात. जैतिवंत पंगडाक घोळटो करंड आनी 2000 रुपयांचे पयले इनाम फावो जाता.
ही सर्त 2012 वर्सा सुरू जाली. जैतिवंत विद्यालय ताच्या मुखावेल्या वर्साची सर्त आयोजीत करपाक आदार करता. आयज मेरेन फादर आग्नेल म्हाविद्यालय आनी सरकारी म्हाविद्यालय केपें हांच्या जोडपालवान ही सर्त आयोजीत जाल्या.